Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

1 § Zasady ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową https://www.osiedlenastoku.pl/ (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).
 • Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba że Użytkownik zamierza dokonać zakupu produktu, wysłać zapytanie ofertowe lub wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest MADA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Gzelska 69 C, 44-292 Rybnik, Polska
 • NIP: 642 04 00 123, wpisany do rejestru przedsiębiorców.
 • Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 • Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

2 § Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą, przetwarzane będą poniższe dane:
 • firma, pod którą funkcjonuje przedsiębiorstwo wraz z oznaczeniem formy prawnej,
 • adres siedziby,
 • adres do korespondencji,
 • numer NIP,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail).
 1. W przypadku osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej, w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym, w celu przekazywania informacji o bieżącej ofercie, promocjach, usługach, a także w celu wysyłki newslettera, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 4 należy kierować na adres e-mail osiedlenastoku@mada.rybnik.pl

3 § Podstawowe Prawa Użytkownika

 1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię Danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. Sprostowania Danych osobowych; użytkownicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe.
  Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. Usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. Ograniczenia przetwarzania Danych osobowych użytkowników; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników – wobec przetwarzania dotyczących ich Danych osobowych, na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
 7. Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych lub na adres e‑mail Inspektora Ochrony Danych. 8. Ponadto, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4 § Podstawowe obowiązki Administratora danych

 1. MADA Home Sp. z o.o. Sp. k. . będący administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników, aby dane były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem,
  • adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,
  • przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
  • przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.
 1. Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

5 § Mechanizm cookies, adres IP

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. MADA Home Sp. z o.o. Sp. k. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • prezentacji na Stronie Internetowej mapy wskazującej lokalizację inwestycji MADA Home Sp. z o.o. Sp. k., za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 1. Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych „cookies ”- tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez MADA Home Sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez MADA Home Sp. z o.o. Sp. k. usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.
 • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
 • cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
 1. MADA Home Sp. z o.o. Sp. k. wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 2. MADA Home Sp. z o.o. Sp. k. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 • przeglądarka https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10)
 • przeglądarka https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • przeglądarka https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • przeglądarka https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • przeglądarka http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 1. MADA Home Sp. z o.o. Sp. k.. może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez MADA Home Sp. z o.o. Sp. k.. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
 2. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych MADA Home Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 6

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail osiedlenastoku@mada.rybnik.pl.
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej osiedlenastoku@mada.rybnik.pl.
Przewiń do góry